Wróć do strony głównej...

2009-11-24 : Przewodniczący Rady Miasta Rabka-Zdrój informuje, że 01 grudnia 2009r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój przy ul.Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLVII Sesja Rady Miasta Rabka-Zdrój

Przewodniczący Rady Miasta Rabka - Zdrój informuje,
że 01 grudnia 2009r. /wtorek/ o godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Rabka – Zdrój
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLVII Sesja Rady Miasta Rabka – Zdrój
Porządek obrad:
1.       Otwarcie XLVII sesji V Kadencji Rady Miasta Rabka – Zdrój.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji V Kadencji Rady Miasta Rabka – Zdrój.
4.       Wręczenie zaświadczenia o wyborze sołtysa.
5.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój z działalności międzysesyjnej.
6.       Sprawozdanie Prezesa z działalności Spółki z o.o. „Zakłady Komunalne”.
7.       Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Miasta Rabka – Zdrój:
1)       w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Rabka – Zdrój (poł. w Rdzawce),
2)       w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rabka – Zdrój,
3)       w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/283/09 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rabka – Zdrój na lata 2009 – 2013,
4)       w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu pieniężnego,
5)       w sprawie: dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Rabka – Zdrój,
6)       w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2009 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej kolektorów sanitarnych oraz przyłączy dla zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. boczna Krakowska w Rabce-Zdroju” oraz dokumentacji projektu budowlanego budowy drogi Rola Srokówka w miejscowości Rdzawka w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z poźn. zm.)
7)       w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2009 na realizację zadania polegającego na wykonaniu poszerzenia drogi gminnej ul. Polna w Rabce – zdroju,
8)       w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2009 na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Rabce – Zdroju”,
9)       w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
10)   w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
11)   w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.,
12)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
8.       Interpelacje i zapytania Radnych.
9.       Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji
 
- do udziału w której serdecznie zaprasza
 
                                                    Przewodnicząca Rady Miasta Rabka-Zdrój
                                                                  /-/ Maria Górnicka-Orzeł
                                                                                                           
e-Urząd Miejski
NUMERY TELEFONÓW DO UM
RADA MIEJSKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STRUKTURA URZĘDU
BURMISTRZ MIASTA
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
WAŻNE DOKUMENTY
PODATKI
Gminna Ewidencja Zabytków


URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA2007-05-21


2007-06-06


2014-01-02

Harmonogram odbioru śmieci w 2016 roku

2014-12-29

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2016

2015-07-22


2015-10-07

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2015-12-17

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Rabka-Zdrój dla nieruchomości zamieszkałych

2016-01-04

KOMUNIKAT DOT. ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

2016-01-25

Przekaż 1% PODATKU na kontynuację przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Podhalańskiej 42b w Rabce-Zdroju

2016-02-03

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

2016-02-04

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce

2016-02-04

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, PUBLICZNYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2016-02-04

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2016-02-08

NA GOŚCIŃCU KARIERY - Projekt na szanse na większe zatrudnienie młodych

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl