Wróć do strony głównej...

PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 Wymagane dokumenty:
  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • odpis skrócony aktu urodzenia 
  • odpis skrócony aktu małżeństwa opatrzony adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński 
 Opłata skarbowa:- nie dotyczy -
 Opłaty administracyjne:- nie dotyczy -
Termin i sposób załatwiania:
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny, umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, o czym informuje wnioskodawcę.
 Miejsce złożenia dokumentów:
Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
 Jednostka odpowiedzialna:
Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
 Tryb odwoławczy:- nie dotyczy -
 Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r. poz. 1475)
 Inne informacje:
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w formie czynności materialno-technicznej na wniosek organu gminy. Obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych. Obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione powyżej na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby. 

Strony związane z tym tematem:


Wróć do strony głównej...

e-Urząd Miejski
NUMERY TELEFONÓW DO UM
RADA MIEJSKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
STRUKTURA URZĘDU
BURMISTRZ MIASTA
Jak załatwić sprawę w Urzędzie
WAŻNE DOKUMENTY
PODATKI
Gminna Ewidencja ZabytkówURZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-02


2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl